Podmínky zpracování osobních údajů
taneční školy Movement Studios

Zaškrtnutím políčka „Seznámil(a) jsem se s podmínkami zpracování osobních údajů“ Tanečník
potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů.

Podmínky zpracování osobních údajů (dále jen „Podmínky“) upravují informace o zpracování
osobních údajů Tanečníků společností Movement Factory, z.s., IČO: 086 22 396, se sídlem Malé
náměstí 76, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, provozovatelem taneční školy
v tanečních studiích Movement Studios (dále jen „Studio“) v souvislosti s plněním smlouvy o
poskytování služeb, resp. účasti na taneční výuce ve Studiu.

Tanečník bere na vědomí zpracování následujících osobních údajů:
− jméno, příjmení, datum narození a bydliště Tanečníka;
− e-mailová adresa a telefonický kontakt na Tanečníka;
− údaje a informace, které jsou obsahem dokumentů povinných pro přihlášení a účast na
taneční výuce ve Studiu.

Tanečník rovněž potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu
vyžadovaném nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a to:
Správce osobních údajů: Studio, e-mailová adresa: info@movement-studios.cz;
Právní základ zpracování: Plnění smlouvy, plnění právních povinností, oprávněný zájem
správce;
Účel zpracování osobních údajů: Administrativa a organizace taneční školy a Studia, , účast
na taneční výuce ve Studiu, plnění zákonných povinností, oprávněný zájem, přímý marketing;
Kategorie příjemců (zpracovatelů) osobních údajů: Studio může pověřit zpracováním
osobních údajů třetí osoby (zpracovatele), přičemž aktuální seznam třetích osob bude
poskytnut Studiem na vyžádání;
Doba zpracování osobních údajů: Po dobu trvání právního vztahu mezi Tanečníkem a
Studiem a po dobu 5 let ode dne ukončení tohoto vztahu, nebude-li v konkrétním případě
stanoveno jinak;
Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů Tanečníka:
− právo požadovat přístup k osobním údajům;
− právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;
− právo na omezení zpracování;
− právo vznést námitku proti zpracování;
− právo na přenositelnost údajů;
− právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů Studio poskytne na základě písemné žádosti
zaslané na e-mailovou adresu: info@movement-studios.cz.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, tedy pro účast Tanečníka na taneční
výuce ve Studiu. V případě neposkytnutí údajů není účast na taneční výuce ve Studiu možná.

Tanečník výslovně potvrzuje, že byl Studiem poučen o zpracování a ochraně osobních údajů.
Tanečník rovněž prohlašuje, že veškeré údaje, které Studiu poskytl, jsou úplné, pravdivé a přesné.
Tyto Podmínky tvoří nedílnou