Souhlas s pořizováním obrazových, zvukových, a zvukově-obrazových záznamů a souhlas se zpracováním těchto údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za marketingovými účely“
Tanečník uděluje Pořadateli svolení k:
− pořízení trvalého, zvukového, obrazového a zvukově-obrazového záznamu jeho osoby
(dále jen „Záznam“);
− libovolné úpravě Záznamu;
− zveřejnění Záznamu na sociálních sítích, webu, plakátech, billbobardech či v reklamních,
zvukových a obrazových spotech;
− výkonu práva Záznam užít jako celek nebo v částech, složkách či sekvencích, v rámci
díla souborného nebo samostatně, v původní či upravené podobě, všemi způsoby využití;
− rozšířování Záznamu;
a to vše pro účely propagace Studia a jeho obchodních partnerů.

Tanečník bere na vědomí zpracování následujících osobních údajů:
− jméno, příjmení, datum narození a bydliště Tanečníka;
− e-mailová adresa a telefonický kontakt na Tanečníka;
− osobní fotografie a další fotografie Tanečníka pořízené při aktivitách Studia;
− vizuální a audiovizuální záznamy zachycující osobu Tanečníka pořízené při aktivitách
Studia;
− jakékoli další záznamy pořízené při aktivitách Studia, dle kterých je možné Tanečníka
identifikovat.

Tanečník rovněž potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu
vyžadovaném nařízením č. 2016/679 GDPR, a to:
Správce osobních údajů: Studio, e-mailová adresa: info@movement-studios.cz;
Právní základ zpracování: Dobrovolně udělený souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2
písm. a) nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);
Účel zpracování osobních údajů: Propagace Studia a jeho obchodních partnerů a jejich
činností;
Kategorie příjemců (zpracovatelů) osobních údajů: Studio může pověřit zpracováním
osobních údajů třetí osoby (zpracovatele), přičemž aktuální seznam třetích osob bude
poskytnut Pořadatelem na vyžádání;
Doba zpracování osobních údajů: Po dobu trvání právního vztahu mezi mou osobou a
Studiem a po dobu 5 let ode dne ukončení tohoto vztahu, s výjimkou propagačních příspěvků
na sociálních sítích, webových stránkách či jiných marketingových a propagačních platformách,
a nebude-li v konkrétním případě stanoveno jinak;
Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů Tanečníka:
− právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
− právo požadovat přístup k osobním údajům;
− právo na opravu nebo výmaz osobních údajů;
− právo na omezení zpracování;
− právo vznést námitku proti zpracování;
− právo na přenositelnost údajů;
− právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů poskytne Studio na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu: info@movement-studios.cz.

Tanečník výslovně potvrzuje, že byl Pořadatelem poučen o zpracování a ochraně osobních údajů za marketingovými účely.