Všeobecné obchodní podmínky
tanečních workshopů MOVEMENT LAB a soutěže BEST LAB DANCER

Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím webu www.movementlab.cz Účastník uzavírá smlouvu
o poskytování služeb a potvrzuje, že se s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek
seznámil a souhlasí s nimi.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi společností Movement Factory, z.s.,  IČO: 08622396, se sídlem Malé náměstí 76, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen „Pořadatel“) a účastníkem, resp. jeho zákonným zástupcem, (dále jen „Účastník“) vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, resp. přihlášky k účasti na tanečních workshopech Movement Lab (dále jen „Movement Lab“) a s tím související soutěži Best Lab Dancer (dále jen „Best Lab Dancer“). VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Pořadatele a Účastníka ve vztahu k Movement Lab a Best Lab Dancer.

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. Movement Lab znamená taneční workshopy s mezinárodními lektory konající se v termínech
uvedených na webu www.movementlab.cz určené pro tanečníky ve dvou věkových kategoriích.
1.2. Best Lab Dancer znamená soutěž probíhající v rámci Movement Lab dle podmínek  vymezených níže v těchto VOP.
1.3. Pořadatelem Movement Lab a Best Lab Dancer je společnost Movement Factory, z.s.,  IČO: 08622396, se sídlem Malé náměstí 76, 391 81 Veselí nad Lužnicí, zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 8442 L.
1.4. Účastníkem se rozumí tanečník, případně jeho zákonný zástupce, který řádně vyplnil a odeslal  přihlášku k účasti na Movement Lab dostupnou na webu www.movementlab.cz.

2. PŘIHLÁŠKA
2.1. K účasti na Movement Lab se Účastník přihlašuje výlučně prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané přihlášky, a to ve formě online formuláře na webu www.movementlab.cz. Odesláním přihlášky se Účastník automaticky přihlašuje rovněž k účasti v soutěži Best Lab Dancer, jejíž podmínky jsou stanoveny v článku 6 těchto VOP.
2.2. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je povinnost Pořadatele zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle programu Movement Lab uveřejněného na webu a tomu odpovídající závazek Účastníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Pořadateli sjednanou cenu.
2.3. Odesláním přihlášky se Účastník automaticky přihlašuje rovněž k účasti v soutěži Best Lab Dancer, jejíž podmínky jsou stanoveny v článku 6 těchto VOP.
2.4. Odesláním přihlášky Účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito VOP  a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb mezi Pořadatelem a Účastníkem.
2.5. Odesláním přihlášky dále Účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu zcela bez omezení umožňuje účast na Movement Lab workshopech.

3. CENA PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Výše ceny za účast na Movement Lab je uvedena na Instagramovém profilu @movementlab.cz, v potvrzujícím e-mailu o registraci a na webu www.movementlab.cz a je splatná do 3 dnů od odeslání přihlášky. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet Pořadatele.
3.2. Cenu za účast na Movement Lab uhradí Účastník bezhotovostním převodem na bankovní účet  Pořadatele dle pokynů Pořadatele uvedených v potvrzujícím e-mailu. Po předchozí domluvě s Pořadatelem  prostřednictvím e-mailu info@movementlab.cz lze ve výjimečných případech uhradit cenu za účast na Movement Lab hotově na místě.

4. STORNO PODMÍNKY
4.1. Účastník je oprávněn kdykoliv před začátkem Movement Lab zrušit svou účast, a to písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu info@movementlab.cz za níže  uvedených storno podmínek.
4.2. Při zrušení účasti alespoň 15 dní před začátkem Movement Lab má Účastník nárok na vrácení  100 % uhrazené ceny.
4.3. Při zrušení účasti méně něž 14 dní před začátkem Movement Lab nemá Účastník nárok na  vrácení uhrazené ceny v žádné výši. 
4.4. Odstavec 4.3 tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy Účastník namísto sebe nalezne  náhradníka, který vstoupí do smluvního vztahu na jeho místo, přičemž o této skutečnosti bez  zbytečného odkladu písemně informuje Pořadatele, přičemž Pořadatel musí náhradníka  schválit. Nárok na vrácení uhrazené ceny dle odstavce 4.3 vzniká okamžikem uhrazení 100 %  ceny náhradníkem.
4.5. Odstavec 4.3 se nevztahuje rovněž na případy, kdy ke zrušení účasti Účastníkem dojde  z důvodu nemoci či úrazu, přičemž nárok na vrácení 100 % uhrazené ceny je podmíněn  předložením lékařské zprávy Účastníkem prokazující nemoc či úraz Účastníka, pro které se  nemůže zúčastnit Movement Lab workshopů.

5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo provést změnu sjednaných služeb Movement Lab, Best Lab  Dancer a jejich programu. V takovém případě je Pořadatel povinen bez zbytečného odkladu  Účastníka o takové změně informovat.
5.2. V případě nemožnosti uskutečnění workshopů Movement Lab nebo soutěže Best Lab Dancer  z důvodu vyšší moci je Pořadatel oprávněn workshopy Movement Lab nebo soutěž Best Lab  Dancer nepořádat, případně je předčasně ukončit, a to bez nároku na vrácení ceny nebo jinou  náhradu škody.
5.3. V případě, že o sobě Účastník poskytne nepravdivé či neúplné údaje, je Pořadatel oprávněn od  smlouvy s příslušným Účastníkem odstoupit, tedy zrušit jeho účast na Movement Lab či Best  Lab Dancer, a to za aplikace storno podmínek v článku 4, odst. 4.3.
5.4. Pořadatel je oprávněn Účastníka v průběhu trvání Movement Lab vyloučit z důvodu špatného  zdravotního stavu Účastníka (zejména pokud zdravotní stav Účastníka ohrožuje zdravotní stav  ostatních osob). V případě vyloučení Účastníka nese Účastník veškeré náklady spojené  s ukončením účasti na Movement Lab.
5.5. Účastník má povinnost Pořadatele písemně informovat o všech známých zdravotních  omezeních. Účastník odesláním přihlášky potvrzuje, že je zdravotně způsobilý k účasti na  Movement Lab. Veškerá rizika související se zdravotním stavem Účastníka, o kterém nebyl  Pořadatel informován, nese Účastník.

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE BEST LAB DANCER
6.1. Účastí na workshopech Movement Lab Účastníkovi automaticky vzniká účast na soutěži Best  Lab Dancer, která probíhá v rámci workshopů Movement Lab.
6.2. Soutěž Best Lab Dancer probíhá ve dvou věkových kategoriích, přičemž v každé z kategorií  bude vyhlášen jeden výherce.
6.3. Hodnocení Účastníků pro účely soutěže Best Lab Dancer probíhá formou neveřejného hlasování odborné poroty složené z lektorů workshopů Movement Lab.
6.4. Odborná porota hlasováním z Účastníků určí jednoho výherce v každé věkové kategorii. Předmětem posuzování pro účely hlasování je výkon Účastníka po celou dobu konání workshopů Movement Lab.
6.5. Výhercem v každé z kategorií se může stát pouze Účastník, který byl přítomen na 100 %  programu Movement Lab, tj. na všech workshopech konajících se v rámci Movement Lab v dané kategorii.
6.6. Výhrou v obou věkových kategoriích je 100% stipendium na lekce v rámci letní taneční stáže Full Out Campu konající se v nejbližším termínu následujícím po konání Movement Lab. Pořadatel předá výherci v obou věkových kategoriích voucher, který lze uplatnit při přihlášení Účastníka na nejbližší Full Out Camp,  a to při vyhlášení výherců soutěže Best Lab Dancer na konci Movement Lab.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.
Tyto VOP jsou platné od 13. 12. 2022.
7.2. Pořadatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pořadatel má povinnost na svých webových  stránkách vždy zveřejnit aktuálně platnou verzi VOP. Účinnost nového znění VOP nastává jejich  zveřejněním na webových stránkách Pořadatele. Pro Účastníka jsou závazné VOP účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb. Pokud dojde ke změně těchto VOP po uzavření smlouvy o poskytování služeb, Pořadatel informuje Účastníka o novém znění VOP. Účastník má právo odmítnout přistoupení k novému znění VOP.
7.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto VOP neplatná nebo neúčinná, pak platnost  ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto VOP jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto VOP strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo  neúčinných ustanovení.
7.4. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi  Pořadatelem a Účastníkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
7.5. Osobní údaje Účastníka jsou Pořadatelem zpracovávány dle Podmínek zpracování osobních  údajů.